Designs

Ship Yard: Tor Marine


G.S.2 15.00m Tug-Workboat
15.00m Garbage Vessel Photo
Jeddah 20A & 20B 15.00m Miscellaneous, Workboat
15.00m Garbage Vessel Photo
G.S. 1&2 15.00m Workboat
15.20m Pilot Vessel Photo
Jazan 6 15.92m Pilot - Patrol - Crew vessels
16.80m Workboat Photo
16.80m Workboat 16.80m Workboat
19.00m Pilot Vessel Photo
Pilot 12 19.00m Pilot - Patrol - Crew vessels

Ayten Cebi 23.00m Conventional Tug, DOT Tug

Jeddah 45 25.00m ASD Tug, Harbour Tug

Marcap Tam 1 26.70m Pilot - Patrol - Crew vessels

Jazan 4 30.00m ASD Tug, Harbour Tug
45m Patrol Vessel
Atco Noura 45m Pilot - Patrol - Crew vessels

Jeddah 53 and Jazan 8 46.00m Workboat